Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost Bartek vrata s.r.o. se sídlem Sazovice 230 76301 Sazovice , IČ:26932041, zapsaná v obchodním rejstříku C 46399 vedená u Krajského soudu v Brně ze dne 18.června 2004 (dále jen „Správce“), zejm. za účelem nabídky, prodeje a servisu zboží a poskytování služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje fyzických osob na straně svých obchodních partnerů, včetně zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“).

Níže podepsaná osoba (dále jen „Subjekt údajů“), uděluje podpisem tohoto Souhlasu Správci dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, které Správci poskytla či poskytne(dále jen „Údaje“), a to

a) pro tyto účely:

nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb včetně montážních a servisních služeb dle předmětu podnikání Správce a plnění jeho povinností v této souvislosti, pro účely užívání webových stránek provozovaných Správcem, zejm. www.bartekvrata.cz a obchod.bartekvrata.cz a jiných webových stránek Správce, pro vedení vzájemné telefonické, e-mailové či jiné písemné a ústní komunikace, pro vnitřní potřebu evidence a vyhodnocování obchodů a služeb, jakož i pro placení a vymáhání pohledávek, jakož i pro zasílání informačních e-mailů, SMS a telefonických nabídek a poštovních zásilek Správce týkajících se výhodných nákupů zboží a pořízení služeb, včetně slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti Správce a jeho smluvních partnerů a dalších zpracovatelů, včetně telemarketingu a zasílání obchodních sdělení vč. newsletterů a rovněž ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů,

b) pro následující osobní údaje Subjektu údajů:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo poptávky .

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, dodávky zboží, či poskytnutí informací .

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu max 5 let od ukončení smluvního vztahu). nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí této doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Subjekt údajů uděluje souhlas s poskytnutím osobních údajů pro výše uvedené účely s tím, že:

a. Správce zpracovává a uchovává osobní údaje Subjektu údajů pro (i) účely zasílání nabídky produktů a služeb, (ii) marketingové a obchodní účely, (iii) vedení údajů o platební morálce Subjektu údajů a vymáhání pohledávek.

b. Subjekt údajů souhlasí se zasílání informačních e-mailů, SMS a telefonických nabídek a poštovních zásilek Správce týkajících se výhodných nákupů zboží a pořízení služeb, včetně slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti Správce a jeho smluvních partnerů, včetně telemarketingu a zasílání obchodních sdělení vč. newsletterů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů,

c. Správce s osobními údaji neobchoduje, jsou poskytovány pouze pro jejich použití Správcem a s ním propojenými subjekt a subjekty – zpracovateli, které Správce využívá jako poddodavatele pro splnění svých závazků a zajištění realizace výroby a distribuce zboží a poskytování služeb (například dopravce), jakož i k zajištění plnění jeho zákonných povinností (například daňový poradce nebo dodavatel IT služeb). Zpracovatelé jsou rovněž vázáni povinností chránit osobní údaje subjektů vhodnými organizačními a technickými prostředky. S poskytnutím osobních údajů těmto subjektům svým podpisem Subjekt údajů dává rovněž svůj souhlas a bere na vědomí nezbytnost tohoto dalšího zpracování.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby,
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
– jméno a příjmení, titul,
– poštovní adresa,
– fakturační adresa,
– mailová adresa,
– telefonický kontakt,
– údaje o bankovním spojení,
– údaje o předmětu plnění Správce.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Prohlášení Správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a Správce s osobními údaji nakládá způsoby určenými zákonem .a vnitřními směrnicemi splečnosti.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Poučení k udělenému souhlasu: Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, právo požádat Správce o informaci o zpracování osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, korekci, odstranění závadného stavu, výmaz či blokování osobních údajů. Správce je povinen bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Subjektu údajů, právo požádat Správce o vysvětlení a dále právo vyzvat Správce k odstranění protiprávního stavu, domnívá-li, že Správce zpracovává osobní údaje v rozporu se zákonem, právo obrátit se na pověřence správce anebo na dozorový orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů), domnívá-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů potvrzujete, že poskytnutí jeho údajů je dobrovolné a že se seznámil se svými právy a tímto s poskytnutím osobních údajů za výše uvedených podmínek s o u h l a s í.

Souhlas s telefonickým kontaktem

Souhlasím se zpracováním všech osobních údajů, které jsem dobrovolně uvedl/a v kontaktním formuláři obchodní společnosti Bartek vrata s.r.o

Společnost Bartek vrata s.r.o. se sídlem Sazovice2330 76301 Mysločovice IČ: 26932041, zapsaná v obchodním rejstříku C 46399 vedená u Krajského soudu v Brně ze dne 18.června 2004 (dále jen „Správce“), zejm. za účelem nabídky, prodeje a servisu zboží a poskytování služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje fyzických osob na straně svých obchodních partnerů, včetně zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“).
Tímto souhlasem projevuji svůj zájem, aby mě výše uvedené Společnosti prostřednictvím mnou zadaných údajů telefonicky kontaktovaly a oslovovaly za účelem:
– sdělení bližších informací o produktech a službách – projednání mého zájmu o produkty a služby projeveného v tomto formuláři a/nebo
– poskytnutí konkretizované nabídky produktů a služeb.

Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv bezplatně a bez udání důvodu odvolat telefonickým oznámením na telefonním čísle kontaktního centra +420 774488595.

Dále beru na vědomí, že podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou k dispozici na www.bartekvrata.cz .

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i s vnitrostátními předpisy České republiky o ochraně osobních údajů.

Souhlasím s nabídkami produktů a služeb

Souhlasím se zpracováním všech osobních údajů, které jsem dobrovolně uvedl/a v kontaktním formuláři obchodní společnosti Bartek vrata s.r.o

Společnost Bartek vrata s.r.o. se sídlem Sazovice 230 76301 Mysločovice , IČ: 26932041, zapsaná v obchodním rejstříku C 46399 ze dne 18.června 2014vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“), zejm. za účelem nabídky, prodeje a servisu zboží a poskytování služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje fyzických osob na straně svých obchodních partnerů, včetně zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“).

Souhlasím, aby k tomuto účelu Společnosti využily vhodné komunikační prostředky, kterými jsou: e-mail, telefon, SMS, listinná korespondence doručovaná na adresu sídla společnosti, sociální sítě.

Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv bezplatně a bez udání důvodu odvolat telefonickým oznámením na telefonním čísle kontaktního centra +420 774488595 nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: obchod@bartekvrata.cz.
Dále beru na vědomí, že podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou k dispozici na www.bartekvrata.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i s vnitrostátními předpisy České republiky o ochraně osobních údajů.

Souhlasím s přijímáním e-mailových obchodních sdělení

Souhlasím se zpracováním všech osobních údajů, které jsem dobrovolně uvedl/a v kontaktním formuláři obchodní společnosti Bartek vrata s.r.o.

Společnost Bartek vrata s.r.o. se sídlem sazovice 230 763 01 Mysločovice IČ:26932041, zapsaná v obchodním rejstříku C 46399 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“), zejm. za účelem nabídky, prodeje a servisu zboží a poskytování služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje fyzických osob na straně svých obchodních partnerů, včetně zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“).

(dále společně jen „Společnosti“) pro účel navázání e-mailové komunikace, který jsem zvolil/a označením v zaškrtávacím poli.

Tímto souhlasem projevuji zájem, aby mě výše uvedené Společnosti prostřednictvím mnou zadaných údajů kontaktovaly a oslovovaly formou e-mailů za účelem:
– sdělení bližších informací o produktech a službách,
– projednání mého zájmu o produkty a služby projeveného v tomto formuláři a/nebo
– poskytnutí konkretizované nabídky produktů a služeb.
Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv bezplatně a bez udání důvodu odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: obchod@bartekvrata.cz, který je uveden také v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení.

Dále beru na vědomí, že podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou k dispozici na www.bartekvrata.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i s vnitrostátními předpisy České republiky o ochraně osobních údajů.